De Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck is op 6 november 1979 opgericht. Hoe de stichting is georganiseerd en moet worden geleid is beschreven en ligt vast in statuten en een huishoudelijk reglement.

De doelstelling is een goed woon- en leefklimaat in de wijk te bevorderen.

Hiertoe ontplooit het wijkberaad onder meer de volgende activiteiten:

  • het organiseren en begeleiden van de inspraak van de bewoners van de wijk bij maatregelen die de belangen van de wijk raken;

  • het bevorderen van bewonersplannen tot behoud en verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat van de wijk;

  • het informeren, activeren en bijstaan van groepen, die zich met het welzijn van de wijk en bewoners bezig houden;

  • het bevorderen van goede betrekkingen tussen de bewoners van de wijk;

  • het onderhouden van betrekkingen met overige belanghebbenden;

  • het bevorderen van overleg en samenwerking met andere wijken.

Om de uitvoering van de veelheid van taken richting te geven zijn er naast het Algemeen Bestuur een aantal werkgroepen. Elk van deze werkgroepen heeft een eigen taak die zij zelfstandig uitvoert. Als dat echter nodig is wordt de werkgroep bijgestaan door het Algemeen Bestuur. De werkgroepen hebben een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur die hun belangen behartigd en de communicatie verzorgd.

Voor kortlopende opdrachten heeft het wijkberaad de mogelijkheid voor het instellen van een commissie. Zo is er na problemen met de waterkwaliteit in 2010 een Commissie Water belast met het achterhalen van de oorzaak en het vinden van een oplossing daarvan. Na het vervullen van deze opdracht is de commissie omgezet naar een werkgroep.

Een overzicht van de werkgroepen is te vinden op de pagina van het bestuur.

Het beleid van het wijkberaad wordt bepaald door de algemene bewonersvergadering. In de praktijk betekent dit dat het bestuur op de najaarsvergadering voorstellen doet over de activiteiten voor het volgende jaar en de begrote inkomsten en uitgaven vermeldt. Op de voorjaarsvergadering wordt over de activiteiten en inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar verslag gedaan.

In het algemeen vindt er veel overleg plaats. Het Algemeen Bestuur vergadert zesmaal per jaar; het Dagelijks Bestuur tienmaal. Daarnaast zijn er regelmatig afzonderlijke overleggen van de werkgroepen.

Het wijkberaad werkt samen met alle relevante partners in-  en buiten de wijk. De gemeente, met name het stadsdeelkantoor, staat daarbij voorop. Er is ook regelmatig contact met andere bewonersorganisaties in Loosduinen via de Commissie Loosduinen en met de politieke partijen.

Voor de schriftelijke communicatie wordt gebruik gemaakt van deze website, Facebook en de nieuwsbrief Het Muzik(r)antje dat viermaal per jaar verschijnt. Als dat nodig is wordt ook gebruik gemaakt van folders, posters en flyers en/of persberichten en zelfs videofilms.

Image

Komende activiteiten

Jaarplanner

Contact

Image