Partners in de wijk

Inleiding


Het Wijkberaad Nieuw Waldeck is niet de enige organisatie die Nieuw Waldeck als werkgebied heeft. Er zijn er nog een aantal, waarvan het stadsdeelkantoor Loosduinen, de politie in Loosduinen, bureau Aaltje Noordewierstraat, en de Stichting Voor Welzijn de belangrijkste zijn. Deze organisaties hebben niet alleen een groter werkgebied maar zijn zelf ook onderdeel van een groter organisatieverband. Een ander verschil met het wijkberaad is dat zij ook ‘achter de voordeur’ mogen werken. Dat wil zeggen dat zij zich met het gedrag en de situatie van private personen mogen bemoeien. De activiteiten van het wijkberaad en zijn werkgroepen zijn uitsluitend gericht op de openbare ruimte.

Drie andere organisaties die zich ook met de bewoners zelf mogen en moeten bemoeien zijn de drie woningcorporaties die in Nieuw Waldeck actief zijn, te weten HaagWonen, Staedion en Vestia. In de buurtbeschrijvingen is vermeld welke corporatie waar bezit heeft.

Behalve deze ‘kern’organisaties zijn er nog veel meer partners waar het wijkberaad bekend is of mee samenwerkt. Zo zijn er twee scholen in de wijk, een gezondheidscentrum, twee tandartspraktijken, twee tuincentra, een bibliotheek, een stadsboerderij, twee zorgcentra voor ouderen en één voor jongeren, (groeps)woningen en een dagbesteding voor geestelijk gehandicapten en diverse kleine zelfstandige bedrijven.

Van een andere orde is de samenwerking van het wijkberaad met de Commissie Loosduinen. De Commissie Loosduinen kan worden beschouwd als een stadsdeelcommissie. In de gemeente Den Haag is Loosduinen het enige stadsdeel met een eigen commissie. Dit fenomeen is ontstaan na de annexatie van Loosduinen door de gemeente Den Haag in 1923. In de voorwaarden van deze annexatie was de oprichting van een commissie van goede diensten opgenomen, die inspraak moest krijgen in alle plannen die de gemeente Den Haag in Loosduinen ten uitvoer zou willen brengen.

Hierna volgt een opsomming van alle partners, een omschrijving van hun bezigheden, de relatie die zij hebben met het wijkberaad, hun contactgegevens, een verwijzing naar hun website en eventuele nieuwsbrief en andere belangwekkende zaken.

Stadsdeelkantoor Loosduinen

Met het gemeentelijke stadsdeelkantoor in Loosduinen heeft het wijkberaad zeer regelmatig periodiek en bilateraal overleg, zoals dat genoemd wordt. Dat betekent dat er georganiseerde vaste overleggen zijn, maar ook dat van tijd tot tijd op afspraak bij elkaar naar binnen wordt gelopen of het stadsdeelkantoor het bestuur of een vertegenwoordiging uitnodigt hun mening ergens over te geven.

Het stadsdeelkantoor is ook adviserend op het gebied van subsidies die door het wijkberaad worden aangevraagd voor allerlei activiteiten. Verder zijn zij beeldvormend voor het beleid dat door de gemeenteraad een maal per vier jaar wordt vastgesteld en wordt vastgelegd in wijkprogramma’s.

Doordat Nieuw Waldeck ‘achter de voordeur’ problematiek ervaart die te vergelijken is met de problemen waar de zogenoemde krachtwijken mee worstelen, krijgt de wijk in het kader van de wijkaanpak extra financiële ondersteuning. Met dit geld is het mogelijk extra menskracht te steken in het vinden van een oplossing. Een speciaal aangestelde wijkmanager voor Nieuw Waldeck is belast met de uitvoering van dit beleid. Ook met deze wijkmanager heeft het wijkberaad regelmatig overleg.

Politie Loosduinen

Samenwerking van het wijkberaad met de politie Loosduinen vindt plaats op twee niveau’s. Het Buurt Interventie Team (BIT) werkt bij de dagelijkse gang van zaken nauw samen met de wijkagent(en) en voeren daarvoor een soort werkoverleg, maar zij hebben ook regelmatig informatiebijeenkomsten met BIT’s en wijkagenten van andere wijken in Loosduinen.
Zie de pagina BIT/Veiligheid voor meer informatie.

Bestuurlijke besprekingen gaan voornamelijk via de plenaire vergaderingen van de Commissie Loosduinen. Tot voor kort waren er werkoverleggen op het stadsdeelkantoor Loosduinen waar alle professionele partners vier maal per jaar aanwezig waren om verslag te doen van hun werkzaamheden, plannen en bevindingen. Zo ook de (school)wijkagenten van politie Loosduinen. Dat overleg is door de gemeente echter beëindigd.

Image

Komende activiteiten

 • Calender

  Wijkberaad

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  Groen

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  Veiligheid/Bit

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  Duurzaamheid

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  Leefomgeving

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  En verder...

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Image