Privacybeleid

De Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck (WB NW), gevestigd aan de Georges Bizetstraat 25, 2551 ZC te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken


WB NW verstuurt nieuwsbrieven naar personen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Hiervoor beheert en gebruikt WB NW van betrokkenen uitsluitend de naam en het e-mailadres, die tezamen de persoonsgegevens vormen.

In het geval dat personen of instanties een sponsoring doen aan WB NW zal van deze personen of instanties de naam en het IBAN rekeningnummer worden gebruikt en beheerd.

Delen van persoonsgegevens met derden


WB NW verstrekt geen persoonsgegeven aan derden en deelt geen persoonsgegeven met derden, tenzij WB NW hiertoe wordt gedwongen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming


WB NW neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WB NW) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens


WB NW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en derhalve zolang u de nieuwsbrief van WB NW wenst blijven te ontvangen. Na opzegging zal onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegeven uit onze bestanden plaatsvinden.

Website


Onze website heeft niet de intentie om persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

WB NW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Zonder toestemming zullen wij geen informatie omtrent personen (zoals foto’s, films, geluidregistraties of documenten) op onze website plaatsen.

Beveiliging persoonsgegevens


WB NW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hanteert passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via ons emailadres nieuwwaldeck@hotmail.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar eerder genoemd secretariaat.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto; MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger Service Nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten


WB NW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Image

Komende activiteiten

Jaarplanner

Contact

Image